Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Rozdział I OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCY

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.medic-shop.pl zwanym dalej Sklepem jest firma: Sigmed Sp. z o. o. z siedzibą w  47-253 Cisek , ul. Mickiewicza 59, NIP: 7542750899. Zarejestrowana pod numerem KRS 000169291 w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS.

Rozdział II. SŁOWNIK DEFINICJI

1. Klientosoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Sklep internetowysklep internetowy działający pod adresem www.medic-shop.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet;

4. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.

5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

7. Dni robocze - od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

8. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania;

9. Konsument– osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rozdział III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem www.medic-shop.pl

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.

  

Rozdział IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Sigmed Sp. z o. o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sigmed Sp. z o. o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sigmed Sp. z o. o.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sigmed Sp. z o. o.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sigmed Sp. z o. o.

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Rozdział V. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia przyjmowane są przez sklep Sigmed Sp. z o.o. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej (koszyka zamówień), telefonicznie, e-mailem lub faxem.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. Za pośrednictwem koszyka zamówień na stronie internetowej zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zamówienia telefoniczne przyjmuje się w dni robocze w godzinach od 8:30 do 16:00.

4. W trakcie składania Zamówienia poprzez koszyk – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Potwierdź Zamówienie”.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sigmed Sp. z o. o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Realizacja zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Rozdział VI. DOSTAWA, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju. Zamówienia z poza terenu Polski realizujemy po uprzednim uzgodnieniu warunków.

2. Sigmed Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji zamówienia, a Kupujący zrzeka się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń jeśli realizacja złożonego zamówienia poza teren Polski mogłaby naruszać prawo Rzeczpospolitej Polskiej, prawo Unii Europejskiej lub inne przepisy międzynarodowe obowiązujące z uwagi na właściwość miejscową Sklepu.

3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem własnym. Koszty dostawy wynoszą 15,00 pln netto w przypadku przedpłaty na konto; 20,00 pln w przypadku płatności za pobraniem. Ze względu na zmiany w przepisach o podatku Vat, koszty dostawy są naliczane odpowiednio do stawek Vat towarów. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego towaru w terminie, Klient jest niezwłocznie o tym fakcie informowany. Jeżeli kontakt z klientem za pośrednictwem kanałów dostępów określonych w zamówieniu (e-mail, telefon) będzie niemożliwy z przyczyn niezależnych od Sigmed Sp. z o.o. klient akceptuje, iż nie może wnosić roszczeń przeciwko Sigmed Sp. z o.o. z tytułu opóźnienia dostawy.

6. Klient w momencie przyjmowania przesyłki (dotyczy wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej) ma obowiązek w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę:
•    otwarcia przesyłki,
•    sprawdzenia zawartości,
•    sprawdzenia zgodności rzeczy znajdujących się w przesyłce z dowodem sprzedaży,
•    sprawdzenia stanu dostarczonych rzeczy w szczególności stwierdzenia braku uszkodzeń związanych z transportem.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie Klient na obowiązek w obecności kuriera w dniu dostawy towaru sporządzenia protokołu uszkodzenia.

Rozdział VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich netto (bez podatku Vat) oraz brutto (z podatkiem Vat).

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w każdej chwili znajdujących się w ofercie Sklepu.

3. Okresowo przeprowadzane akcje promocyjne nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaże obejmują ograniczoną liczbę towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją.

5. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zakupiony towar:

a.) przelewem na numer konta bankowego Raiffeisen Polbank:

85 1750 0012 0000 0000 1035 4196
,

b.) gotówką za pobraniem u kuriera.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

7. Na produkty nie ujęte w tabelach prosimy o złożenie zapytań ofertowych.

Rozdział VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie woli na piśmie, pisząc na adres e-mail: sklep@sigmed.pl  1. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

  • towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

  • towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar nie może nosić śladów używania, kopiowania, nie może być zwrócony niekompletny. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej. Opakowanie towaru zwracanego nie może nosić śladów zniszczenia (zabrudzenia, napisy obce, taśmy obce, nacięcia, rysy).

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu. Zwrot towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Sigmed Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 59, PL - 47-253 Cisek

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, za wyjątkiem kosztu odesłania Towaru przez Kupującego.

7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą zakupową lub paragonem oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

9. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10. W przypadku zwrotu towaru lub towarów, zapłata zostanie zwrócona przelewem z rachunku bankowego Sigmed Sp. z o. o. na rachunek bankowy Klienta, z którego nastąpiła zapłata za zamówienie lub na inny rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Klienta.

11. Zwrot zapłaty następuje nie później niż do 14 licząc od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia woli konsumenta o odstąpieniu od umowy. Termin ten może zostać wydłużony aż do czasu otrzymania i oceny stanu towaru.

Rozdział IX. Reklamacje Towarów

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
•    wad fabrycznych,
•    uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
•    niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@sigmed.pl. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sigmed Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 59, PL - 47-253 Cisek .

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sigmed Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko wtedy gdy:
•    w obecności kuriera w dniu dostawy towaru dokonano otwarcia przesyłki;
•    w obecności kuriera w dniu dostawy towaru dokonano sprawdzenia nadesłanych rzeczy;
•    W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych został spisany w dniu dostawy zamówienia protokół reklamacyjny.

4. Koszty transportu reklamowanej przesyłki pokrywa Sigmed Sp. z o.o.

5. W przypadku uznania reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy towar.

6. Jeśli z przyczyn niezależnych od Sklepu nie będzie możliwa realizacja uprawnień określonych w pkt 5. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Klient wyraża zgodę, iż z tego powodu nie może wnosić roszczeń przeciwko Sklepowi.

7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego pokrywa Sigmed Sp. z o.o. (dotyczy tylko przesyłek krajowych). Towar jest zwracany niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

8. Sigmed Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Rozdział X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sigmed Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sigmed Sp. z o. o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adresem: sklep@sigmed.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie serwisu.

Rozdział XI ZAWARTOŚĆ SERWISU INTERNETOWEGO

1. Dokładamy należytych starań, aby rzetelnie przedstawić informacje dotyczące oferowanych produktów.

2. Zdjęcia zamieszczone w serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy.

3. Właściciel serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, cytowanie w całości lub w częściach oraz korzystanie w jakimkolwiek polu eksploracji i użytku zarówno komercyjnego jak i prywatnego. Jego zawartość, układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W niniejszym serwisie internetowym mogą być zawarte "linki" do innych serwisów internetowych, nie będących własnością firmy Sigmed Sp. z o o . W takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych.

Rozdział XII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sigmed Sp. z o. o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sigmed Sp. z o. o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sigmed Sp. z o. o.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.